สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความสนพระทัยทอดพระเนตรผลงานและซักถามศิลปิน ในนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์

H R H Princess Kalayaniwatana Khomnluang Narathivasrajnakarin payed attention to the art exhibition and had some discussion with the artists in the Art Exhibition in conjunction to Art.