สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathivasrajnakarin presided over the opening ceremony of the Art Exhibition in conjunction to Art.