สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์
 (จากขวา) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, วรรษกร ภิญโญสินวัฒน์

H R H Princess Galayaniwatana Khomaluang Narathivasrajnakarin presided over the opening ceremony of the Art Exhibition in conjunction to Art and took a look at the art performance.
 (from right) H R H The Princess, Waskorn Pinyosinwat.